LS Value: een gespreide belegging in aandelen

Bevek LS Value streeft naar waardecreatie op lange termijn waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. Het omvat 3 verschillende compartimenten: Equity Global, Equity DBI en Equity European Small & Midcap.

LS Value

LS Value is een instelling voor collectieve belegging (ICB) van het type Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK). De financiële beheerder van de bevek LS Value is Capfi Delen Asset Management nv die het beheer van de beleggingsportefeuille volledig delegeert aan Leo Stevens. De financiële dienst en bewaring van de bevek LS Value worden waargenomen door KBC Bank nv. Het commercieel beheer wordt gedelegeerd aan Leo Stevens.

Transparant beheer

Het compartiment Equity Global heeft tot doel in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het compartiment zal sectoraal gespreid zijn maar dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te zijn indien Leo Stevens dit niet opportuun acht. De uiteindelijke strategie kan ingevuld worden via directe investeringen in individuele aandelen maar ook via indirecte investeringen in instellingen voor collectieve belegging.

Het compartiment Equity DBI heeft eveneens tot doel op een gespreide manier wereldwijd in individuele aandelen te beleggen met een zeer brede sectorale diversificatie. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Het compartiment Equity European Small & Midcap tenslotte heeft tot doel in aandelen te beleggen die hun hoofdnotering hebben in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Het belegt in bedrijven met een marktkapitalisatie die niet hoger is dan de marktkapitalisatie van het grootste bedrijf binnen de MSCI European Mid Cap Index op het moment van de initiële investering. Gelet op deze beperking in marktkapitalisatie zal het compartiment doorgaans minder geïnvesteerd zijn in sectoren die meer vertegenwoordigd zijn in grote indexen zoals de financiële, nut- en telecomsector.

Wat betreft de invulling via directe investeringen in individuele aandelen, werken de beheerders in de drie compartimenten via een bottom-up aandelenselectie van waardecreatie op basis van volgende selectiecriteria:

  • Duidelijke organische groeivooruitzichten die gedragen worden door begrijpbare en duurzame trends die zich zullen doorzetten op middellange termijn of langer;
  • Een concurrentieel voordeel bezitten waardoor het bedrijf zich kan onderscheiden van de concurrentie. Dit concurrentieel voordeel leidt mogelijks tot ofwel een goede prijszettingsmacht, ofwel een relatief hoge operationele winstmarge ofwel een hoog en stabiel marktaandeel;
  • Een financieel gezonde balans die het bedrijf in kwestie toelaat om de nodige investeringen door te voeren op het moment dat ze daadwerkelijk nodig zijn;
  • Het management moet beschikken over een flinke dosis ondernemerschap en een duidelijke lange termijn visie op de toekomst van het bedrijf. Het management kan de nodige middelen genereren om de groei en de waardecreatie van het bedrijf te ondersteunen op de langere termijn;
  • Tenslotte weerhoudt Leo Stevens enkel die bedrijven waarvan de waardering het toekomstpotentieel nog niet ten volle weerspiegelt.

Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. In dit kader bestaat, naargelang de marktomstandigheden, de mogelijkheid om tijdelijk hoge cashposities aan te houden en dit tot maximum 49% van de totale activa. Obligaties, converteerbare obligaties, opties of andere financiële instrumenten kunnen aangehouden worden om het neerwaarts risico op de aandelenposities af te dekken dan wel om het aandelenpotentieel aan te vullen.

De 3 compartimenten streven naar kapitaalgroei over de langere termijn en bijgevolg is de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer.

LS Value Equity DBI

Raadpleeg hier de:

Algemene informatie

Raadpleeg hier de: