08 juni 2023 Eigen artikels Registratie van roerende schenkingen... something old & something new

Sedert mei 2022 is het mogelijk om - naast o.a. huurcontracten - bankgiften online te registreren. Deze maatregel geldt voor het hele Belgische grondgebied. Alvorens dieper in te gaan op deze nieuwe mogelijkheid, staan we kort even stil bij de algemene regels van een roerende schenking, in casu schenking van een effectenportefeuille.

Notariële schenking versus bankgift

Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat u de schenking laat opstellen door en verlijden voor een Belgische notaris. De schenking komt dan tot stand middels een notariële akte die verplicht registreerdbaar is. Zodoende zal er op dat ogenblik schenkbelasting verschuldigd zijn. Door de registratie én de betaling van de schenkbelasting zal er bij het overlijden van de schenker(s) geen erfbelasting meer verschuldigd zijn.

Als alternatief kan men opteren voor een bankgift die juridisch als een zogenaamde onrechtstreeks schenking kwalificeert. In dit geval schrijft u als schenker(s) een deel van uw roerend vermogen van uw rekening over naar de rekening van de begiftigde(n). Bij deze overschrijving zal geen vermelding -zoals “gift of schenking”- opgenomen worden want anders dreigt de bankgift haar kwalificatie als een geldige onrechtstreekse schenking te verliezen.

Er is geen automatische registratie van de bankgift, zodoende zal de schenkbelasting ook niet automatisch verschuldigd zijn. Deze handelswijze heeft echter als nadeel dat de schenkers de schenking drie of vijf jaar moeten overleven, afhankelijk van het Gewest waarin zij wonen.

Indien -één van- de schenkers immers binnen voormelde termijn overlijdt, zullen de begiftigden alsnog erfbelasting/ successierecht moeten betalen over de waarde van de geschonken goederen. Indien u die periode van drie (of vijf) jaar na de bankgift dreigt niet te overleven, kan u evenwel erfbelasting voorkomen door binnen die periode alsnog over te gaan tot spontane registratie van de bankgift.

Hoe kan u een bankgift registreren? Dat kan u lezen in het volledige artikel.