06 mei 2023 Eigen artikels Meerwaardebelasting op aandelen... a never ending story

De meerwaardebelasting op aandelen is een onderwerp dat met de regelmaat van de klok ter sprake komt en waarover veel controverse bestaat. Maar wat is vandaag de stand m.b.t. de meerwaarde die u binnen uw beleggingsportefeuille op aandelen realiseert als Belgisch belastingplichtige en buiten uw beroepsactiviteit?

Principe: meerwaarden op aandelen zijn belastingvrij maar…

Het uitgangspunt is dat de meerwaarde op aandelen belastingvrij is op voorwaarde dat wanneer deze voortvloeien uit het normaal beheer van een privépatrimonium door een goed huisvader met het oog op het instand houden of uitbreiden van dat privé-vermogen.

Maar dit “normaal beheer” is een vaag begrip waarvoor nergens in de wet een duidelijke omschrijving is opgenomen. Men zal dus andere bronnen moeten raadplegen om te weten te komen wat “normaal beheer” nu juist inhoudt.

Het gebrek aan een duidelijke omschrijving geeft niet alleen vaak aanleiding tot discussies met de fiscus, maar werkt de rechtszekerheid ook niet in de hand. Hierdoor kan het immers zijn dat -in de praktijk identieke handelingen- in sommige gevallen aanleiding zullen geven tot een speculatieve en belastbare meerwaarde, terwijl in andere gevallen deze meerwaarden wel zullen kaderen binnen het normaal beheer van een privé-patrimonium. Bovendien is ’meerwaarde’ een begrip dat onderhevig is aan de maatschappelijke evolutie. Daar waar vroeger het merendeel van de particulieren hun spaarcenten belegden via spaarrekeningen of kasbons hebben vandaag velen onder hen de weg naar de beurs gevonden. Voor de fiscale administratie betekent dit dat zij in haar beoordeling van “normaal beheer van een privé-patrimonium” ook dient mee te gaan met de tijd.

Lees de rest van het artikel hieronder.